Tree

hofi

ramanan muchu seku
pa karga fruta
holo di kashu
a bai hopi tempu pasa
su dedenan no ta den tera
manera bichi
e no ta konta nubia mas
plega stof
hasi kenshi ku hos

asina mes kosecha