Tree

papiamentu

papiamentu yu di solo
mi ta kuidabo ku mi pen
mi ta gosa mirabo krese
un tiki un tiki kada dia

papiamentu yu di solo
b a pasa den hopi tempu malu
nan kier a tenebo mas chikitu
hasimi lubidá ku bo t ei

papiamentu yu di solo
bieunan a tenebo bibu
mustra ku bo tin potensha
lesa tur bo eskritornan

papiamentu yu di solo
esta grandi ta bo forsa
esta fuerte bo boluntat

papiamentu yu di solo
mi ta tesora bo lus